Have the entire Shas Mishnayos learnt on the day of a Yartzeit for only $360היות שידוע את גודל מעלת לימוד המשניות ושהיא דבר גדול לתיקון הנשמה בכלל, ובפרט ביום היארצייט, לכן זכינו לייסד חברת זכרון עד שהיא חבורה מתלמידי חכמים מופלגים שיטלו על שכמם את לימוד כל הששה סדרי משנה ביום היארצייט לעילוי נשמת הנפטר!

ומובא בחיד"א כי לימוד המשניות ביום היארצייט היא חשוב שבע פעמים יותר מאמירת הקדיש!!

לימוד זו יעלה מחיר זול של 360$, ובזה אפשר לקנות זכותים גדולים של לימוד המשניות ביום היארצייט לטובת ולעילוי נשמת הנפטר ע"ה.בהסכמת הרה"ג אהרן לייב שטיינמן, הרה"ג חיים קנייבסקי
והרה"ג שמעון בעדני חבר מועצת חכמי התורה של קהילות הספרדים בארץ ישראל


Click here to order NOW!

Click here to order NOW!

USA: +1-718-210-9757
UK: +44-20-302-65-995
ת.ד. 34258, ירושלים 91341
+972-77-22-85-818